Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty: 21.9.2023

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: kilpailutabetoni.fi (Nokos Oy)
Y-tunnus: 2987219-5
Osoite: Hämeentie 17 B 55, 00500, Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Nimi: Ilari Iso-Mustajärvi
Sähköposti: ilari@kilpailutabetoni.fi

3. Rekisterin nimi 
kilpailutabetoni.fi asiakasrekisteri (palvelu)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palvelun ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin ja tilastoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite- ja muut yhteystiedot sekä muut yhteydenoton tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi myös sisältää muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

7. Tietojen luovutus 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja palvelun ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Asiakasrekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan sähköpostitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojaus 
Manuaalinen aineisto: Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.  Sähköinen rekisteri: palvelun asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä palvelun työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Evästeet
Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Scroll to Top